تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۴      تعداد بازدید : 1,161 views

معرفی اساتید

اسامی مدرسین آموزشگاه بهداشت اصناف باران سلامت

ردیف

نام و نام خانوادگی مدرس دروس مدرک تحصیلی

۱

خانم مهندس فرخی

قوانین و مقررات (۱و۲) و آیین نامه ها مهندسی بهداشت محیط

۲

  خانم مهندس برقبانی

  بهداشت آب و فاضلاب مهندسی بهداشت محیط

۳

  آقای مهندس قمیان

   ایمنی و انضباط و کمک های اولیه مهندسی بهداشت محیط

۴

 خانم مهندس میرزاخانی ۱- بیماری روده ای انگلی- پوستی ریوی، ایدز و هپاتیت

۲- بیماری مشترک انسان و دام

 کارشناس بهداشت عمومی

۵

خانم مهندس چنارانی ۱- بهداشت مواد غذایی (۱و۲)

۲-  بهداشت آب و فاضلاب

۳-  گندزدایی ابزار و محیط کار

۴-  دخانیات و بهداشت هوا

۵-  کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

۶-  تعریف مفاهیم بهداشتی-اصول بهداشت فردی

مهندسی بهداشت محیط

۶

خانم مهندس الهه جمالده ۱- بهداشت مواد غذایی (۱و۲)

۲-  بهداشت آب و فاضلاب

۳-  گندزدایی ابزار و محیط کار

۴-  دخانیات و بهداشت هوا

۵-  کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

۶-  تعریف مفاهیم بهداشتی-اصول بهداشت فردی

مهندسی بهداشت محیط

۷

آقای مهندس قجر ۱- بهداشت مواد غذایی (۱و۲)

۲-  بهداشت آب و فاضلاب

۳-  گندزدایی ابزار و محیط کار

۴-  دخانیات و بهداشت هوا

۵-  کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

۶-  تعریف مفاهیم بهداشتی-اصول بهداشت فردی

مهندسی بهداشت محیط

۸

خانم مهندس محمدی ۱- بهداشت مواد غذایی (۱و۲)

۲-  بهداشت آب و فاضلاب

۳-  گندزدایی ابزار و محیط کار

۴-  دخانیات و بهداشت هوا

۵-  کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

۶-  تعریف مفاهیم بهداشتی-اصول بهداشت فردی

مهندسی بهداشت محیط